top of page
logo-jera-update.png

โปรแกรมบริหารคลินิก JERA DENT    มีการอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานโปรแกรมตลอดอายุการใช้งาน ให้คุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าติดตั้ง

Anchor 1

อัพเดทประจำเดือน กันยายน  2566

เดี่ยว.png
เดี่ยว1.png

อัพเดทประจำเดือน สิงหาคม  2566

เดี่ยว1.png
เดี่ยว.png

อัพเดทประจำเดือน กรกฏาคม  2566

เดี่ยว1.png
เดี่ยว.png
เดี่ยว2.png

อัพเดทประจำเดือน มิถุนายน 2566

เดี่ยว.png

อัพเดทประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Jera-Crm-โปรโมชั่นการ์ด.png
ระบบแปลงหน่วยยา.png

อัพเดทประจำเดือน มีนาคม 2566

12.png
13.png

อัพเดทประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ed12c25d-f11c-4c44-afb3-5e99eedc3a45.png
bbad9ce7-34eb-4b47-a296-e8baa6116bfb.png
55e39d66-6ac5-4504-9588-37f11bbd3392.png
bottom of page