top of page

Privacy
Policy

 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นโยบายฉบับนี้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ jeradent.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้ท่านบริหารจัดการคลินิกความงามได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น

2.บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 •  สมัครใช้บริการ

 •  ใช้บริการ

 •  มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)

 •  มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัดได้

3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ถือว่าท่านยินยอมให้ JERA เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

 • บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

 1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน

 2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

 4. เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ

 6. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

 7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

4. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษารหัสผ่าน (Password)

เพื่อให้บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ด้วยตัวท่านเอง บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน

 • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

 • ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน

 • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

7. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 • การสมัครใช้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

 • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

 • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก

8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ

บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

10. บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ใช้ “คุกกี้” (Cookies)

“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ได้

11. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ทราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

12. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

13. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

14. บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด

*แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

bottom of page